ཡུམ། Tibetan Women's Reality

Home » ཡུམ།

ཡུམ།

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 67 other followers

Advertisements

 

ཡུམ་ཞེས་པ་ནི་དྲིན་ཆེན་ཨ་མ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ཞེ་ཚིག་ཅིག་རེད། ཤེས་རབ་དང་ལམ་གྱི་མཚོན་དོན་དང་། དམ་བཅའ་བ་དང་དཔང་རྟགས་ཀྱི་བརྡ་ཆད་ཚབ་མཚོན་ཞིག་ཀྱང་རེད།

སྐྱོད་ཅིག་དང་། སྡིངས་ཆ་འདིར་ལས་དབང་གསེང་མཐོར་གྱེར་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་མདོག་སྒྱུར་རོགས་ཞུ།

སྐྱོད་ཅིག་དང་། ནམ་མཁའ་འདི་ལས་སྤོབས་པའི་གདེང་དང་བཅས་བག་ཡངས་ཀྱི་གཤོག་ཟུང་རྐྱོང་ལ་ཡུམ་ཆེན་གྱི་འགན་འཁྲི་བསྣམས་རོགས་ཞུ།

ཡུམ། མི་ཡུལ་གྱི་ལྷག་བསམ་རང་ཆས།

ཡུམ། མིའི་རིགས་ཀྱི་གནམ་འདེགས་ཀ་བ།

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: