ཡུམ། Tibetan Women's Reality

རེ་འབོད།

Advertisements

275197_100000566313035_267802208_nཕྱི་ནང་གཉི་གའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ལས་ དབང་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མར་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ ཡིན་པས་ན། ང་ཚོས་ཁག་དཀྲིས་བསྙོན་ འཛུགས་ཙམ་མིན་པར་སྒེར་སོ་སོ་ནས་ཐོག་ མར་འགོ་འཛུགས་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་ ཚོགས་པ་དང་གཞུང། སྤྱི་ཚོགས་ཧྲིལ་པོར་ཁྱབ་ ཐུབ་པར་བྱ་རྒྱུར་རང་རང་སོ་སོ་ནས་འགོ་རྩོམ་ དགོས་པར་འདོད་ལ། ཁྱེད་རང་ལ་བོད་དགོས་ ན། ཁྱེད་རང་ལ་བོད་པ་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཡོད་ ན། ཁྱེད་རང་མ་གཏོགས་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་ གེའི་བདག་པོ་ས་སྟེང་འདི་ན་མེད། དེ་ཁྱེད་ཀྱི་ སེམས་ལ་བཟུང་།

གང་ ལྟར། ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ དགོས་པར་ཁ་ནས་ཕར་བརྒྱ་བཤད་སྟོང་བཤད་ ཙམ་མིན་པར་ཚུར་རང་ཉིད་ལ་མཛུ་གུ་བཙུ ན་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ ཏེ་དར་ཁྱབ་དང་སྲུང་སྐྱོབ། གཅེས་སྤྲས་དང་ བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་སྙིང་དོན་རེད། དེའི་ ཕྱིར། རང་ཉིད་ཀྱིས་འགོ་བཙུགས་ཏེ། བོད་སྐད་ ཤོད། བོད་ཡིག་སྦྱོངས། རྩོམ་ཡིག་ཕྲིས། ཟིན་ བྲིས་སྤེལ། དཔེ་དེབ་ལྟོས།། ཚགས་པར་ཀློགས། དྲྭ་རྒྱ་སྔོགས།

བཙན་གནོད་དང་ཁོར་ཡུག་གི་དབང་གིས་ཉིན་ རེའི་ཆུ་ཚོད་ཡོངས་རྫོགས་སོ་སོའི་འཚོ་བ་དང་ ལས་དོན།ཁ་དང་གྲོད་གི་ཆེད་དུ་གཏོང་དགོས་ནའང་། དེ་དག་གི་ཆེད་གཞན་སྐད་གཙོ་ རྒྱུག་བྱེད་དགོས་ནའང་། ང་ཚོས་ཉུང་མཐའ་ ཡང་བདུན་རེ་ནང་ཆུ་ཚོད་གཅིག གཉིས། གསུམ་གྱི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གྱིས་བོད་ཀྱི་ སྐད་ཡིག་གི་ཚེ་སྲོག་ཇེ་རིང་དུ་གཏོང་དགོས། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་བརྩེ་བ་དང་དུངས་ཞེན་ཆེ་ བའི་བོད་པ་ཚོ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་བོད་ཀྱི་བླ་ སྲོག་ཡིན་པར་འདོད་པའི་བོད་པ་ཚོ། འདི་འདྲ་ ཞིག་ང་ཚོས་ཆས་ཉུང་མཐའ་དེ་ང་ཚོའི་རང་ སྟེང་ནས་སྒྲུབ་དགོས་འདུག

༢༠༡༢/༠༦/༢༨ ཉིན། དམ་ཆོས་བསམ་འཕེལ་གྱིས།

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Kunsang Dolma’s memoir

click to buy

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 67 other followers

%d bloggers like this: