ཡུམ། Tibetan Women's Reality

Home » བོད་ཀྱི་སློབ་གསོ། » བོད་ཀྱི་གཅར་རྡུང་སློབ་གསོ་མཚམས་འཇོག་རོགས།

བོད་ཀྱི་གཅར་རྡུང་སློབ་གསོ་མཚམས་འཇོག་རོགས།

Advertisements

ཡོངས་འཛིན་གྱིས་བླ་མ་རུ་གཅར་རྡུང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་སློབ་མ་རུ་གཅར་རྡུང་། དགེ་བསྐོས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་པར་གཅར་རྡུང་། གྲྭ་རྒན་གྱིས་བན་ཆུང་ལ་གཅར་རྡུང་། དགེ་བསྐོས་མས་བཙུན་མ་རུ་གཅར་རྡུང་། ཆོས་སྐྱོང་གིས་ཆོས་པ་རུ་གཅར་རྡུང་། སློབ་དགེ་ཡིས་སློབ་ཕྲུག་ལ་གཅར་རྡུང་། ཁྱོ་ག་ཡིས་སྐྱེ་མེད་ལ་གཅར་རྡུང། ཕ་མ་ཡིས་བྱིས་པ་རུ་གཅར་རྡུང་།

གཅར་རྡུང་ལས་གཅར་རྡུང་འབྱུང་བར་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཕྱིར། དེ་སྐྱེད་སྲིང་ གིས་དྲག་པའི་ཁུ་ཚུར་མཚམས་གཞག་དགོས། དེས་ན། ལྷ་ཆོས་རིག་པ་ཡི་གནས་ལུགས། མི་ཆོས་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད། བདེན་རྫུན་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་དམར་རྟགས། བཟང་ངན་ཆ་ལུགས་ཀྱི་སྲོལ་ གཏད། ཕན་གནོད་དགེ་མཚན་གྱི་འབྱུང་འབྲས་སོགས་སུ་རྩོད་གླེང་གིས་ ཀླན་ཀའི་ཀླན་ཀར་གཅིག་རྩེག་ཉིས་རྩེག་གི་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར། སྨྲ་ཤེས་ཤིང་དོན་གོ་བའི་དབང་པོ་ཀུན་ཚང་གི་མི་གཞི་སེམས་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་རང་ཉིད་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ བཏང་ཏེ། རང་ཐོག་ནས་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནོངས། ཁ་དན་ཚིག་ལ་ གནས་པའི་སྒོ་ནས་མཚམས་འཇོགས་རོགས་གནོངས། དེ་རིང་ནས་ མཚམས་འཇོག་རོགས་གནོངས། ད་ལྟ་རང་ནས་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནོངས།

དམ་ཆོས་བསམ་འཕེལ་གྱིས་ཕྱི་༢༠༡༤་ཕྱི་ཟླ་༡་ཕྱི་ཚེས་༣་ཉིན་ལ་ཧོ་ལན་ནས།

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Kunsang Dolma’s memoir

click to buy

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 67 other followers

%d bloggers like this: