ཡུམ། Tibetan Women's Reality

Freedom of Speech

Advertisements

1376452_570556816345148_2011158714_nབོད་པ་ཚོས་ངའི་བྱ་སླྱོད་ལ་སྨད་ཀྱང་ཆོག་ཅིང་། འཕྱས་ནའང་འོས། བསྡིགས་ཀྱང་རུང་ཞིང་། དམོད་ནའང་འགྲིག གང་ལྟར། ངས་གླེང་འདོད་པ་ནི། མི་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན། སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་ཅིང་བདེ་བར་འདོད་པ་ནི་གཅིག་གྱུར་རེད་་ལ། མི་རེ་རེར་བསམ་བློའི་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་འཚོ་བ་རེ་དང་ཁོར་ཡུག་རེ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་རང་རང་གི་ཚོད་ཀྱི་མཐོང་ཐོས་མྱོང་གསུམ་གྱི་ཚོར་བ་དགའ་སྐྱོ་བཏང་སྙོམས་རེ་ཡོད་ཆོག་ལ། དེ་རེ་རེར་རང་རང་ལ་མཚོན་པའི་རིན་ཐང་རེ་དང་བདེན་པ་རེ་ཡོད། ཡོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་གླེང་མོལ་བྱ་རྒྱུར་རང་རང་སོ་སོར་གདེང་ཚོད་རེ་དང་ཐོབ་ཐང་རེའང་ཡོད་ཆོག་པ་ཡིན། དེ་རྣམས་རང་རང་སོ་སོའི་བྱ་སྤྱོད་དང་ལག་ལེན་ཐོག་ལ་འཇོག་ཐུབ་མིན་ནི། མི་སོ་སོའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཕོད་པ་དང་དྲང་བདེན་ཀྱི་སྤོབས་པའི་རང་གཤིས་སུ་ཐུག་ཡོད། དེས་ན། བོད་པ་ཚོས་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་མ་གོ་ཞིང་མ་རིག་ཁུལ་བྱས་ན་འདྲ། རང་སྐྱོན་རང་གིས་སྦས་ཤིང་གསང་ཁུལ་བྱས་ནའང་ཆོག འོན་ཀྱང་། ངས་རང་གི་མཐོང་ཐོས་མྱོང་གསུམ་གྱི་ཚོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའིགནས་བབས་ཤིག་དང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་འབྱུང་བའི་ལས་དབང་ཞིག་གླེང་བཞིན་པ་ནི་ཁྱེད་རྣམ་པས་མཁྱེན་པར་འཚལ།

-ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས།

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Kunsang Dolma’s memoir

click to buy

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 67 other followers

%d bloggers like this: